Wednesday, November 24, 2010

Petrografiye Giriş*

PETROGRAFİ, doğada varolan kayaçları tanımayı, sınıflamayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Bunu yaparken kayaçların minerallerini, kimyasal bileşimlerini, yapı ve dokularını ve doğada bulunuş şekillerini ortaya koyar.

PETROLOJİ, Kayaçların oluştuğu jeolojik ortamları ve oluştukları fiziko-kimyasal koşulları irdeler, modellemeler aracılığıyla kökenleri hakkında yaklaşımlarda bulunur.

Petrografi ve Petrolojinin temel gereci KAYAÇ’lardır. Kayaç yada kaya basitçe, mineral yığışımlarından oluşan doğal gereçlerdir. Mineral yığışımları tek bir mineralden oluşabildiği gibi, farklı minerallerden ve/veya tamamen kristallenmemiş elemanlardan oluşabilir.
Başlıca 3 tür kaya grubu vardır; ÇÖKEL (Sedimenter), MAGMATİK ve METAMORFİK.

Çökel Kayalar, daha önceden var olan kayaların aşınması-taşınması ve uygun alanlarda biriktirilmesi ile oluşmaktadır.


Magmatik kayalar, magmadan soğuma / katılaşma yolu ile oluşurlar. Bunlar yerkabuğunun farklı derinliklerinde yerleşirler. Bu nedenle farklı özellikler sergiler. 3 farklı isim altında tanınırlar; 1) Plütonik kayalar (derinlik kayaları), 2) Yarıderinlik kayaları (Hipabisal-subvolkanik kayalar), 3) Yüzey kayaları (Volkanik kayalar).


Metamorfik kayalar; varolan kayaların belirli ısı (T=temparature) ve basınç (P=pressure) etkisi altında kalmalarıyla oluşurlar.


* Bu bilgilerin çoğu Prof.Dr Ş. Can Genç'in notlardan kopyala yapıştır bilgisel mayette apartılmıştır. Bilginize

No comments:

Post a Comment